Plebiscyt „Sokoły 2019” - GŁOSOWANIE

Plebiscyt „Sokoły 2019” - GŁOSOWANIE

Drugi rok z rzędu zachęcaliśmy Państwa do wskazywania w swoim otoczeniu nieprzeciętnych osób, które zarażają pozytywną energią, które wyróżnia aktywność na polu dobroczynności, przedsiębiorczości, inspirowania młodzieży, animacji kultury czy też promowania naszej Małej Ojczyzny...

Od 22 lutego do 6 marca możemy głosować na swoich kandydatów w Plebiscycie „SOKOŁY 2018” w kategoriach: 1. OSOBOWOŚĆ, 2. DOBROCZYNNOŚĆ, 3. KULTURA, 4. FIRMA, 5. NAUCZYCIEL, 6. SPORT.

Uczynimy to za pomocą:

- kuponu do głosowania zamieszczonego w INFO Sokółka, nr 143 i 144, który po uzupełnieniu należy wrzucić do urny w holu Starostwa Powiatowego w Sokółce.

- sondy internetowej na stronie: https://isokolka.eu

Serdecznie zapraszamy!

Redakcja INFO Sokółka
 

Patronat Honorowy Starosta Sokólski Piotr Rećko

 

-------------------------------------------

Regulamin „Plebiscytu Sokoły 2018” pod patronatem Starosty Sokólskiego


1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą: „Plebiscyt Sokoły 2018”, zwanego dalej „Plebiscytem”.
2. Organizatorem Plebiscytu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemia Sokólska - wydawca gazety INFO Sokółka; z siedzibą w Sokółce ul. Białostocka 28, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000093955, zwane dalej: „Organizatorem”.
3. Plebiscyt ma na celu uhonorowanie ponadprzeciętnych, wyjątkowych osobowości lub podmiotów z terenu Sokólszczyzny.
4. Plebiscyt prowadzony będzie w 6 kategoriach:
OSOBOWOŚĆ 2018
DOBROCZYNNOŚĆ
KULTURA
FIRMA
NAUCZYCIEL
SPORT.
5. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatami mogą być osoby lub podmioty zgłoszone do udziału w Plebiscycie przez Czytelników INFO Sokółka i Użytkowników serwisu www.infosokolka.pl i portalu Facebook INFO Sokółka, pod warunkiem związku i działania Kandydata na rzecz Powiatu Sokólskiego. Kandydatami nie mogą być Laureaci I miejsc Plebiscytu Sokoły w roku 2017, chyba że osoby zgłoszone są w kategoriach, innych niż w ostatnim Plebiscycie.
6. Organizator zastrzega, że Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę oddanych głosów przez Czytelników INFO Sokółka i Użytkowników serwisu www.infosokolka.pl
7. Plebiscyt prowadzony będzie w 2 etapach:
I etap: nominacje – zgłoszenia kandydatów: w terminie od 28 stycznia 2019 r. do 17 lutego 2019 r., w formie:
telefonicznej pod numerem telefonu 85 711 08 50,
za pomocą poczty elektronicznej: redakcja@infosokolka.pl,
na profilu INFO Sokółka portalu społecznościowego Facebook
II etap: głosowanie: w terminie od 22 lutego 2019 r. do 6 marca 2019 r., w formie:
sondy internetowej na stronie: https://isokolka.eu
kuponu do głosowania zamieszczonego w INFO Sokółka, nr 143 i 144, który po uzupełnieniu należy wrzucić do urny w holu Starostwa Powiatowego w Sokółce.
8. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii jest zgłoszenie co najmniej trzech zweryfikowanych pozytywnie kandydatów. W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych kandydatów Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu głosowania.
9. Organizator powołuje komisję plebiscytową, w skład której wchodzą:
przedstawiciel Organizatora
przedstawiciel Referatu Prawnego w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Sokółce
przedstawiciel patrona medialnego iSokolka.eu,
przedstawiciel laureatów Plebiscytu Sokoły 2017.
10. Laureatów Plebiscytu wyłoni komisja plebiscytowa, sumując głosy oddane przez czytelników INFO Sokółka oraz internautów iSokolka.eu.
11. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej w dniu 13 marca 2019 r. na stronie internetowej serwisu www.infosokolka.pl i na łamach INFO Sokółka oraz na stronie internetowej https://isokolka.eu.
12. Laureaci Plebiscytu otrzymają pamiątkową statuetkę (I miejsce) oraz dyplomy, które zostaną wręczone podczas Gali Sokoły 2018.
13. Starosta Sokólski może wyróżnić jednego ze zgłoszonych Kandydatów Nagrodą Starosty Sokólskiego.
14. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio zgoda na kandydowanie i akceptacja  niniejszego regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi do nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów plebiscytowych bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Plebiscytu w INFO Sokółka i w Serwisie iSokolka.eu przez ich publikację i powielanie. Zgoda obejmuje utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach INFO Sokółka i Serwisu iSokolka.eu.

15. Ochrona danych osobowych
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu „Plebiscytu Sokoły 2018” pod patronatem Starosty Sokólskiego
”NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH? Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Towarzystwo Ziemia Sokólska - wydawca INFO Sokółka; z siedzibą w Sokółce, ul. Białostocka 28, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000093955. 2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu Sokoły 2018 (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych, w tym wizerunku, jest umowa (o treści Regulaminu Plebiscytu), zawierana przez zgłoszenie udziału w plebiscycie (o ile zgłaszasz własną osobę do Plebiscytu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią). 3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE? W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Plebiscytu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody. 4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE? Odbiorcami Twoich danych będą: a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki b) podmiot, któremu powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający): iSokolka.eu. 5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE? Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Twoje dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane. 6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH? W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych Twoje prawa to: a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania b) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód c) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody d) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: a) drogą mailową, wysyłając maila na adres: redakcja@infosokolka.pl. 7. PRAWO DO SKARGI Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE? Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Plebiscycie. 9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY? Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: a) imię i nazwisko b) miejscowość c) kategoria Plebiscytu, w której bierzesz udział d) kontaktowy numer telefonu e) miejsce zatrudnienia f) wizerunek.


Patronat medialny: iSokolka.eu
Patronat honorowy: Starosta Sokólski Piotr Rećko

 

Zdjęcia


W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.