Sokólska Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2017

Sokólska Rada Miasta uchwaliła budżet na rok 2017

Sokólscy Radni 16 stycznia na nadzwyczajnej sesji RM ponownie spotkali się w celu ustalenia budżetu na rok 2017. Zgodnie z programem sesji zastępca burmistrza pan Antoni Stefanowicz przystąpił do omawiania poszczególnych pozycji z załącznika inwestycyjnego wraz z autopoprawkami do prowizorium budżetu. Następnie przewodniczący komisji stałych rady miejskiej  przedstawili opinie komisji na temat przedstawionego przez magistrat prowizorium budżetowego i  za wyjątkiem komisji rolnictwa, negatywnie oceniły plany budżetowe. Po zapoznaniu zgromadzonych z projektem uchwały Przewodniczący RM Daniel Supronik otworzył dyskusję i przystąpił do przedstawienia przygotowanych przez radnych wniosków o zmiany zapisów w przedstawionym prowizorium budżetowym.

W planie wydatków zaproponowano zmniejszenie kwot wydatkowania w działach: transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, administracja publiczna, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura fizyczna na łączną kwotę 920 tyś zł z przeznaczeniem na realizacje wspólnej inwestycji wraz powiatem sokólskim polegającej na przebudowie mostu na rzece Sokołda w drodze powiatowej do Bogusz wraz z przebudową ulicy Targowej w Sokółce, chodnikami, miejscami parkingowymi i ścieżką rowerową. Na to zadanie powiatowy zarząd dróg w imieniu Starosty Sokólskiego pozyskał dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie ponad 3,2 mln zł stanowiące 50% wartości inwestycji. Pozostałą kwotę pokryć mają samorządy powiatu sokólskiego i gminy Sokółka po około 1,6 mln każdy. Brakującą kwotę około 700 tyś zł radni wygospodarowali wprowadzając korekty do zaplanowanych inwestycji przez Burmistrz Sokółki min. zmniejszenia środków z zadania przebudowy drogi gminnej nr 103721 do m. Nowa Kamionka,  na którą to Gmina Sokółka nie uzyskała dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zmiany kwot w szczegółowym planie wydatków wynikają z przeanalizowania wydatków Gminy Sokółka  w roku 2016 – wyjaśnił Przewodniczący  Daniel Supronik.

Na obradach RM obecni byli mieszkańcy wsi Szyszki, którzy od kilku lat oczekują na spełnienie obietnicy wykonania ich drogi. Radni zaproponowali, aby w ramach racjonalizacji wydatków ubiegać się o finansowanie zewnętrzne na tę inwestycję w ramach tzw. Schetynówek gdyż koszt wykonania tej inwestycji pochłonie ponad 3 mln zł. Lokalizacja drogi  pomiędzy drogą wojewódzką i powiatową miałaby zapewnić wysoką punktację wniosku i otrzymanie dofinansowania w wysokości 50% kosztów całej inwestycji.

Radni w ramach dyskusji nad projektem budżetu omawiali poszczególne inwestycje i kwoty na nie przeznaczone. Pojawiały się propozycje, które zadania powinny zostać zdjęte, które mają pozostać a które należy jeszcze dopisać do wykonania na rok 2017. Po kilku godzinach dyskusji przystąpiono do głosowania.

Proszę państwa o głosowanie budżetu z poprawkami przedstawionymi przez przewodniczącego bo to jest budżet rozwoju - zachęcał radnych miejskich Starosta Sokólski Piotr Rećko.

Budżet został przyjęty głosami 17 radnych, przeciwko było 3 radnych, a jeden wstrzymał się od głosu.

Uważam, że tak przedstawiony i przyjęty przez radnych budżet na 2017r.  z jednej strony odpowiada na potrzeby mieszkańców, a z drugiej nadal jest ukierunkowany na rozwój gminy oraz naszego miasta i jego modernizację. Zapisy dokonane w załączniku inwestycyjnym wnioskowane przez radnych  jest to bezpośredni głos mieszkańców i realizowanie zgłoszonych przez nich potrzeb  - komentował Przewodniczący RM Daniel Supronik po uchwaleniu budżetu.

Ostatecznie dochody budżetu ustalono na kwotę około 89 mln zł, a wydatki około101 mln zł. Deficyt planuje się na kwotę około 12 mln zł. W roku 2017 ujęto szereg inwestycji:

Zadania kontynuowane

 1. Rozbudowa linii wodociągowych w gminie Sokółka - środki zaplanowane w budżecie na 2017 rok: 1 300 000 zł - dotacje: 800 000 zł - kredyt: 500 000 zł
 2. Przebudowa ulicy Mikołajczyka wraz z dojazdem do ul. Tarasewicza I etap - 400 000 zł - 750 000 (wartość kosztorysowa) - kredyt: 400 000 zł
 3. Przebudowa mostu rolniczego przez rzekę Sokołda w m. Ostrówek, gmina Sokółka w ciągu drogi dojazdowej nr działki 613 i 666 w km. 20+480 - 200 000 zł - 295 000 (wartość kosztorysowa/szacunkowa)
 4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wokół zalewu sokólskiego wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą I etap - 1 300 000 zł - 2 937 965 (wartość szacunkowa/kosztorysowa) - dotacje: 800 000 zł - kredyt: 500 000 zł.
 5. Budowa drogi gminnej we wsi Moczalnia - 400 000 zł - 866 439 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa) - kredyt: 400 000 zł
 6. Budowa drogi gminnej we wsi Bogusze - Boguszowski Wygon - 400 000 zł - 869 178 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa) - kredyt: 400 000 zł.
 7. Budowa ulicy Zdrojowej w Sokółce - 450 000 zł - 1 313 710 (wartość szacunkowa/kosztorysowa) - kredyt: 450 000 zł.
 8. Budowa ulicy Nadrzecznej w Sokółce - 500 000 zł - 1 127 189 zł (wartość szacunkowa/kosztorysowa) - kredyt: 500 000 zł.
 9. Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Nomiki - Klimówka - 150 000 zł - 768 721 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa)
 10. Modernizacja budynku gminnego we wsi Kraśniany II etap - 250 000 zł - 288 738 zł (wartość szacunkowa/kosztorysowa) - kredyt: 250 000 zł.
 11. Modernizacja boisk wielofunkcyjnych przy SP Nr 1, ZSO w Sokółce, ZSI w Sokółce, Gimnazjum Nr 1 wraz z budową infrastruktury lekkoatletycznej I etap - 500 000 zł - 1 973 302 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa) - dotacje: 200 000 zł - kredyt: 300 000 zł
 12. Wykonanie siłowni plenerowej wraz z placem zabaw Osiedle Zielone (nad zalewem) I etap - 250 000 zł - 687 000 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa) - dotacje: 200 000 zł - kredyt: 50 000 zł
 13. Rozbudowa placu zabaw (rejon ul. Żytniej, Jodłowej, Sosnowej) I etap - 50 000 zł - 320 000 zł (wartość szacunkowa/kosztorysowa) - kredyt: 50 000 zł.
 14. Budowa drogi gminnej we wsi Podkamionka - 850 000 zł - 1 mln zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa) - kredyt: 850 000 zł.
 15. Rozbudowa miejskiego placu zabaw przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego - 240 000 zł - 326 235 (wartość szacunkowa/kosztorysowa) - dotacje: 120 000 zł - kredyt: 320 000 zł.

Zadania nowo rozpoczęte

 1. Modernizacja świetlic wiejskich (Zaśpicze, Malawicze) - 30 000 zł
 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Drahlach - 10 000 zł
 3. Budowa ulicy Putry w Sokółce - 100 000 zł - 100 000 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa) - kredyt: 100 000 zł
 4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki I etap - 100 000 zł - 900 000 zł (koszt szacunkowy/kosztorysowy) - kredy: 100 000 zł.
 5. Przebudowa ul. Osiedle Zielone I etap - 400 000 zł - 900 000 zł (koszt szacunkowy/kosztorysowy) - kredyt: 400 000 zł
 6. Wykonanie chodnika w ul. Piaskowej II etap - 50 000 zł - 90 000 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa)
 7. Budowa ul. Wąskiej w Sokółce - 80 000 zł - 178 455 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa)
 8. Przebudowa ul. Królowej Bony w Sokółce III etap - 100 000 zł - 120 000 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa) - kredyt: 100 000 zł
 9. Przebudowa drogi gminnej nr 103721B do m. Nowa Kamionka - 11 667 zł - 1 221 006 zł (wartość kosztorysowa)
 10. Przebudowa układu komunikacyjnego w ul. Broniewskiego w Sokółce - 700 000 zł - 1 200 000 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa)
 11. Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Dworzysk - 130 000 zł - dotacje: 50 000 zł - kredyt: 46 537 zł
 12. Przebudowa drogi gminnej w Boguszach (przy SP w Boguszach) - 100 000 zł - kredyt: 100 000 zł.
 13. Wykonanie separatora w ul. Kleberga w Sokółce - 90 000 zł - 150 000 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa) - kredyt: 90 000 zł.
 14. Przebudowa ulic: Wasilkowska, Jodłowa, Sosnowa, Żytnia - opracowanie dokumentacji - 150 000 zł - kredyt: 90 000 zł.
 15. Budowa łącznika od ul. Sportowej do ulicy Jodłowej - 10 000 zł - 15 000 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa) - kredyt: 10 000 zł
 16. Przebudowa drogi gminnej w m. Puciłki - 185 000 zł - kredyt: 185 000 zł
 17. Przebudowa drogi gminnej we wsi Malawicze Dolne i Malawicze Górne - 235 000 zł - kredyt: 235 000 zł
 18. Budowa drogi gminnej od ul. Dąbrowskiego do drogi wojewódzkiej nr 673 (do ogródków działkowych - opracowanie dokumentacji - 25 000 zł - 30 000 zł (wartość szacunkowa/kosztorysowa)
 19. Przebudowa ul. ks. Dariusza Sańki i ul. Majowej - 200 000 zł
 20. Przebudowa ul. Wiosennej z łącznikiem między ul. Batorego a Wiosenną - opracowanie dokumentacji - 50 000 zł
 21. Przebudowa ul. Sawickiego wraz z budową kanalizacji sanitarnej - opracowanie dokumentacji - 35 000 zł - 50 000 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa)
 22. Wykonanie nawierzchni z kanałem deszczowym w ul. Norwida w Sokółce II etap - 250 000 zł - kredyt: 250 000 zł
 23. Wykonanie nawierzchni ul. Baczyńskiego w Sokółce - 150 000 zł - 260 000 zł (wartość kosztorysowa)
 24. Budowa bloku komunalnego w Sokółce - 1 000 000 zł - 3 037 500 zł (wartość szacunkowa)
 25. Budowa bloku socjalnego w Sokółce - 800 000 zł - 1 800 000 zł (wartość szacunkowa)
 26. Modernizacja Przedszkola Nr 1 (w tym termomodernizacja) - 598 692 zł - dotacja: 200 000 zł - kredyt: 398 692 zł
 27. Modernizacja Przedszkola Nr 2 (w tym termomodernizacja) - 535 000 zł - dotacja: 200 000 zł - kredyt: 335 000 zł
 28. Modernizacja Przedszkola Nr 3 (przebudowa dachu i chodników, drogi dojazdowej i budowa parkingu) - 850 000 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa) - kredyt: 550 000 zł.
 29. Wykonanie oświetlenia łącznika w ul. Wróblewskiego i Dąbrowskiego w Sokółce - 8000 zł
 30. Termomodernizacja budynku SP w Starej kamionce - opracowanie dokumentacji - 30 000 zł
 31. Termomodernizacja budynku SP w Malawiczach Dolnych - opracowanie dokumentacji - 20 000 zł
 32. Rozbudowa budynku ul. Dąbrowskiego 12 na siedzibę OPS - opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej - 90 000 zł
 33. Rozbudowa linii kanalizacji sanitarnej i linii wodociągowej w ul. bez nazwy i ul. Modrzewiowej - 5 tys. zł. - 367 000 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa)
 34. Rozbudowa linii oświetleniowych w Sokółce (ul. Łokietka, Mieszka, Norwida) - 150 000 zł - 250 000 zł (koszt szacunkowy/kosztorysowy)
 35. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Geniusze - 11 097 zł
 36. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kantorówka - 7832 zł
 37. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Kundzicze - 9769 zł
 38. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznej w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowa Rozedranka - 10 129 zł
 39. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Szyndziel i Gilbowszczyzna - 8 164 zł
 40. Wykonanie przyłącza oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołeckiego wsi Wierzchłowce - 7666 zł
 41. Rozbudowa węzła cieplnego do podłączenia budynków przy ul. Polnej II etap, ul. Kopernika, ul. Witosa, ul. Kasztanowej - opracowanie dokumentacji - 150 000 zł
 42. Rozbudowa węzła cieplnego do podłączenia budynków przy ul. Warszawskiej, 1-go Maja i Białostockiej - 150 000 zł - 456 823 zł (wartość kosztorysowa/szacunkowa)
 43. Integracja układu komunikacyjnego ul. Kolejowej z ul. Białostocką - 100 000 zł - kredyt: 100 000 zł
 44. Budowa linii kanalizacji sanitarnej w ul. Osieckiej w Sokółce - 50 000 zł - kredyt: 50 000 zł
 45. Budowa ul. Prusa w Sokółce - 100 000 zł - kredyt: 100 000 zł
 46. Budowa łącznika ul. Żytnia i Jodłowa w Sokółce - 10 000 zł - kredyt: 10 000 zł
 47. Budowa drogi wewnętrznej (sięgacz) od ul. Dąbrowskiego w Sokółce - 20 000 zł - kredyt: 20 000 zł
 48. Budowa parkingów przy ul. Bohaterów Monte Cassino, ul 1-go Maja - 25 000 zł - kredyt: 25 000 zł
 49. Wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Białostockiej - 35 000 zł - kredyt: 35 000 zł.
 50. Budowa Biblioteki Publicznej w Sokółce - opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej - 120 000 zł - kredyt: 120 000 zł
 51. Przebudowa Szkoły Podstawowej w Janowszczyźnie - opracowanie dokumentacji - 20 000 zł
 52. Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Targowej - opracowanie dokumentacji – 45 000zł

 

Zdjęcia


Tagi:SokółkasesjainwestycjeSokólskiStarostabudżetRada Miasta

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.