PRACA DLA OSOBY Z UPRAWNIENIAMI KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

PRACA DLA OSOBY Z UPRAWNIENIAMI KIEROWNIKA WYPOCZYNKU

Praca dla osoby posiadającej uprawnienia kierownika wypoczynku

Towarzystwo „Ziemia Sokólska” poszukuje osoby posiadającej uprawnienia kierownika wypoczynku, która podejmie pracę na ww. stanowisku (umowa zlecenie) w ramach organizowanych przez stowarzyszenie kolonii dla dzieci w terminie 29.07.2019 r. – 08.08.2019 r. w Augustowie.
Kontakt z organizatorem: tel. 783 583 930 lub 603 966 383, e-mail: tzsokolska@gmail.com

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:

- nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224) albo wobec której nie orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

- ukończyła 18 lat;

- posiada co najmniej wykształcenie średnie;

- ukończyła kurs na kierownika wypoczynku*;

- posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.
 

* Nie mają obowiązku ukończenia kursu dla kierowników wypoczynku:

- osoby zajmujące stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach,

- czynni instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej podharcmistrza.

Do obowiązków kierownika wypoczynku należy:

- kierowanie wypoczynkiem;

- opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia podczas wypoczynku i kontrola ich realizacji;

- ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności wychowawcom wypoczynku, trenerom i instruktorom sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorom języka i innym osobom prowadzącym zajęcia podczas wypoczynku;

- kontrola wykonywania obowiązków przez osoby wymienione w pkt 3;

- zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki od momentu przejęcia ich od rodziców do czasu ponownego przekazania rodzicom; w przypadku pełnoletnich uczestników wypoczynku – z miejsca i do miejsca zbiórek wyznaczonych przez organizatora wypoczynku;

- nadzór i przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku;

- zapewnienie uczestnikom wypoczynku korzystania wyłącznie z wyznaczonych obszarów wodnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. poz. 1240 oraz z 2015 r. poz. 779, 1642 i 1830), w obecności ratownika wodnego i wychowawcy wypoczynku;

- zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku;

- przekazanie organizatorowi wypoczynku niezwłocznie po zakończeniu wypoczynku dziennika zajęć i kart kwalifikacyjnych;

- udostępnienie na wniosek rodziców albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku kopii karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku;

- nadzór nad realizacją programu;

- podział uczestników wypoczynku na grupy.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.