DECYZJA GKN-II.6622.8.2016

DECYZJA GKN-II.6622.8.2016

Na podstawie art.104, art.107, art.109 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23, z późn. zm. / oraz art. 1 art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U. z 1963r. Nr 28, poz.169 z późn. zm./

Starosta Sokólski ustala, że:

nieruchomość gruntowa , w której  skład wchodzą następujące działki ewidencyjne:

-  484 o pow. 0,22 ha           -  492 o pow. 0,35 ha            -  544 o pow. 0,03 ha

-  485 o pow. 0,11 ha           - 500/2 o pow. 0,23 ha          -  545 o pow. 0,16 ha

-  486 o pow. 0,21 ha           -  525 o pow. 0,11 ha            - 546/2 o pow. 0,54 ha

- 487/1 o pow. 0,40 ha         -  526 o pow. 0,06 ha            -  549 o pow. 0,02 ha

- 488/1 o pow. 0,77 ha         -  527 o pow. 0,14 ha            -  550 o pow. 0,01 ha

-  489 o pow. 0,28 ha           - 528/2 o pow. 0,37 ha          -  556 o pow. 0,17 ha

-  490 o pow. 0,35 ha           -  529 o pow. 0,65 ha            -  557 o pow. 0,12 ha

-  491 o pow. 0,02 ha           -  530 o pow. 0,04 ha            - 558/2 o pow. 0,44 ha

położona w obrębie: Sieruciowce-Bobra Wielka, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór, powiat sokólski stanowi mienie gromadzkie.

Uzasadnienie

          Wnioskiem z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 20.05.2016 r.) znak GRL.6822.7.2016 Wójt Gminy Nowy Dwór wystąpił do Starosty Sokólskiego o wydanie decyzji w trybie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U. z 1963r. Nr 28, poz.169 z późn. zm./ o uznanie za mienie gromadzkie działek oznaczonych w operacie ewidencyjnym obrębu Sieruciowce-Bobra Wielka, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór nr nr 484, 485, 486, 487/1, 488/1, 489, 490, 491, 492, 500/2, 525, 526, 527, 528/2, 529, 530, 544, 545, 546/2, 549, 550, 556, 557, 558/2, stanowiących drogi dojazdowe do pól będących gruntem ogólnodostępnym w użytkowaniu mieszkańców wsi Sieruciowce. Do wniosku dołączono protokoły z przesłuchania dwóch świadków potwierdzających, że drogi były zawsze ogólnodostępne. W uzupełnieniu ww. wniosku w dniu 31 maja 2016 r. wpłynęło pismo Wójta Gminy Nowy Dwór wraz z kopią decyzji RZL.7420-21/89 z dnia 12 grudnia 1989r. o podziale dróg na określone kategorie, w której ww. działki wykazane są jako drogi dojazdowe do pól.

Dnia 13 czerwca 2016 r. Starosta Sokólski wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Gminy w Nowym Dworze, Sołtysa wsi Sieruciowce oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Dwór i Starostwa Powiatowego w Sokółce (dowody ogłoszeń w aktach sprawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych „Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3 , stanowią mienie gromadzkie. Decyzję  o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r., dlatego też, ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygniecie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Sieruciowce, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór przedmiotowe działki posiadają oznaczenie „dr” użytek gruntowy – drogi, jako władający (na zasadach posiadania samoistnego) wykazana jest Gmina Nowy Dwór. Brak jest informacji o prowadzeniu dla nieruchomości księgi wieczystej lub zbioru dokumentów. Materiałem źródłowym na podstawie, którego sporządzono obowiązującą mapę ewidencyjną był pierworys mapy sytuacyjnej BOMP z 1962 r.

Stanowiąc drogę , nieruchomość  zawsze miała charakter publiczny, ogólnodostępny, służyła nie tylko lokalnej społeczności, ale wszystkim jej użytkownikom, co potwierdzają  zeznania świadków w osobach Henryka Basińskiego  i Jana Basińskiego.

Grunty użyteczności publicznej, stały się mieniem gromadzkim w rozumieniu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 23.03.1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 35, poz. 294). Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i podziału gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad, określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady. Po reformie z 1954 r. gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad był spowodowany faktem, iż gromady nowo powstałe, utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została dopiero jednoznacznie uregulowana przepisem art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975r. Nr 26, poz. 139), na podstawie którego, dotychczasowe mienie gromadzkie, stało się mieniem gminnym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24.10.2001 III CKN 430/00, OSNIC 9/2002 poz. 11).

W dniu 5 lipca 1963r. nieruchomość ta, stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej ustawy, nie została zaliczona do wspólnot gruntowych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, ze spełnione zostały przesłanki do uznania nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Sieruciowce-Bobra Wielka, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór jako działki nr 484, 485, 486, 487/1, 488/1, 489, 490, 491, 492, 500/2, 525, 526, 527, 528/2, 529, 530, 544, 545, 546/2, 549, 550, 556, 557, 558/2, stanowiącymi drogi -  za mienie gromadzkie, jako mające charakter użyteczności publicznej przed rokiem 1963, użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.

Jednocześnie podnieść należy, że w istniejącym porządku prawnym, wydanie przez starostę decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie pozbawia stron dochodzenia swych praw w postępowaniu cywilnym, w razie sporów własnościowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Dworze, Starostwa Powiatowego w Sokółce, Sołtysa wsi Sieruciowce oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Otrzymują:

Wójt Gminy Nowy Dwór

16-205 Nowy Dwór, ul. Plac Rynkowy 21 – 2 egz.

Sołtys wsi Sieruciowce

16—205 Nowy Dwór, Sieruciowce 1– tablica ogłoszeń

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – po prawomocności
a/a

Sprawę prowadzi:   Krystyna Czajkowska

tel. 85 711 08 46

e-mail: krystyna.czajkowska@sokolka-powiat.pl

pokój 68, II piętro godz.:7:30-15:30

Zdjęcia


Tagi:SokółkaDecyzjapowiat sokólskidrogimienie gromadnestarosta sokólskiSieruciowce-Bobra Wielka

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.