DECYZJA GKN-II.6622.7.2016

DECYZJA GKN-II.6622.7.2016

Na podstawie art.104, art.107, art.109 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / j.t. Dz.U. z 2016, poz. 23, z późn. zm. / oraz art. 1 art. 8 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U. z 1963r. Nr 28, poz.169 z późn. zm./

Starosta Sokólski ustala, że:

nieruchomość gruntowa , w której  skład wchodzą następujące działki ewidencyjne:

-   2 o pow. 0,15 ha           -   72 o pow. 0,56 ha            - 227 o pow. 1,03 ha

-   4 o pow. 0,35 ha           -   79 o pow. 0,09 ha            - 234 o pow. 0,15 ha

-   5 o pow. 0,28 ha           -   82 o pow. 0,34 ha            - 237 o pow. 0,01 ha

-   9 o pow. 0,11 ha           -   97 o pow. 0,09 ha            - 239 o pow. 0,25 ha

- 12 o pow. 0,07 ha           - 105 o pow. 0,15 ha            - 245 o pow. 0,11 ha

- 17 o pow. 0,71 ha           - 121 o pow. 0,14 ha            - 254 o pow. 0,23 ha

- 23 o pow. 0,09 ha           - 143 o pow. 0,17 ha            - 261 o pow. 0,70 ha

- 25 o pow. 0,21 ha           - 163 o pow. 0,13 ha            - 268 o pow. 0,08 ha

- 32 o pow. 0,16 ha           - 166 o pow. 0,07 ha            - 271 o pow. 0,12 ha

- 38 o pow. 0,29 ha           - 183 o pow. 0,34 ha            - 278 o pow. 0,03 ha     

- 44 o pow. 0,06 ha           - 203 o pow. 0,61 ha            - 289 o pow. 0,30 ha

- 48 o pow. 0,88 ha           - 210 o pow. 0,17 ha           

- 59 o pow. 0,16 ha           - 219 o pow. 0,29 ha

położona w obrębie: Chworościany, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór, powiat sokólski stanowi mienie gromadzkie.

Uzasadnienie

          Wnioskiem z dnia 19 maja 2016 r. (data wpływu 20.05.2016 r.) znak GRL.6822.6.2016 Wójt Gminy Nowy Dwór wystąpił do Starosty Sokólskiego o wydanie decyzji w trybie art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych /Dz.U. z 1963r. Nr 28, poz.169 z późn. zm./ o uznanie za mienie gromadzkie działek oznaczonych w operacie ewidencyjnym obrębu Chworościany, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór nr nr 2, 4, 5, 9, 12, 17, 23, 25, 32, 38, 44, 48, 59, 72, 79, 82, 97, 105, 121, 143, 163, 166, 183, 203, 210, 219, 227, 234, 237, 239, 245, 254, 261, 268, 271, 278, 289 stanowiących drogi dojazdowe do pól będących gruntem ogólnodostępnym w użytkowaniu mieszkańców wsi Chworościany. Do wniosku dołączono protokoły z przesłuchania dwóch świadków potwierdzających, że drogi były zawsze ogólnodostępne. W uzupełnieniu ww. wniosku w dniu 31 maja 2016 r. wpłynęło pismo Wójta Gminy Nowy Dwór wraz z kopią decyzji RZL.7420-21/89 z dnia 12 grudnia 1989r. o podziale dróg na określone kategorie, w której ww. działki wykazane są jako drogi dojazdowe do pól.

Dnia 13 czerwca 2016 r. Starosta Sokólski wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Gminy w Nowym Dworze, Sołtysa wsi Chworościany oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nowy Dwór i Starostwa Powiatowego w Sokółce (dowody ogłoszeń w aktach sprawy).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 6 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych „Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3 , stanowią mienie gromadzkie. Decyzję  o ustaleniu, które nieruchomości stanowią mienie gromadzkie, podaje się do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz ogłasza wywieszając w urzędzie gminy oraz w starostwie powiatowym na okres 14 dni, a także zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.

Decyzję o uznaniu za mienie gromadzkie wydaje się, biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r., dlatego też, ma ona charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygniecie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy.

Zgodnie z danymi zawartymi w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Chworościany, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór przedmiotowe działki posiadają oznaczenie „dr” użytek gruntowy – drogi, jako władający (na zasadach posiadania samoistnego) wykazana jest gmina Nowy Dwór. Brak jest informacji o prowadzeniu dla nieruchomości księgi wieczystej lub zbioru dokumentów. Materiałem źródłowym na podstawie, którego sporządzono obowiązującą mapę ewidencyjną był operat techniczny z klasyfikacji gruntów rozpoczęty w 1962 r.

Stanowiąc drogę , nieruchomość  zawsze miała charakter publiczny, ogólnodostępny, służyła nie tylko lokalnej społeczności, ale wszystkim jej użytkownikom, co potwierdzają  zeznania świadków w osobach Anny Rygasiewicz i Janusza Tomaszewskiego.

Grunty użyteczności publicznej, stały się mieniem gromadzkim w rozumieniu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 23.03.1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 35, poz. 294). Do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i podziału gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) gromady stanowiły odrębne podmioty praw majątkowych, a przedmiot własności gromad, określony był jako majątek gromadzki lub dobro gromady. Po reformie z 1954 r. gromady pozostały, ale były już tylko jednostkami podziału administracyjnego. Brak wyraźnych przepisów w zakresie przejęcia dobra dotychczasowych gromad był spowodowany faktem, iż gromady nowo powstałe, utraciły osobowość prawną. Nie mogły zatem legitymować się posiadaniem majątku i swobodnie nim dysponować. Kwestia ta została dopiero jednoznacznie uregulowana przepisem art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 25 stycznia 1958r. o radach narodowych (Dz. U. z 1975r. Nr 26, poz. 139), na podstawie którego, dotychczasowe mienie gromadzkie, stało się mieniem gminnym (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24.10.2001 III CKN 430/00, OSNIC 9/2002 poz. 11).

W dniu 5 lipca 1963r. nieruchomość ta, stanowiła mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. Stosownie do art. 3 powołanej ustawy, nie została zaliczona do wspólnot gruntowych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, ze spełnione zostały przesłanki do uznania nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu Chworościany, jednostka ewidencyjna Nowy Dwór jako działki nr 2, 4, 5, 9, 12, 17, 23, 25, 32, 38, 44, 48, 59, 72, 79, 82, 97, 105, 121, 143, 163, 166, 183, 203, 210, 219, 227, 234, 237, 239, 245, 254, 261, 268, 271, 278, 289, stanowiącymi drogi -  za mienie gromadzkie, jako mające charakter użyteczności publicznej przed rokiem 1963, użytkowanej wspólnie przez mieszkańców wsi.

Jednocześnie podnieść należy, że w istniejącym porządku prawnym, wydanie przez starostę decyzji w trybie art. 8 ust. 1 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, nie pozbawia stron dochodzenia swych praw w postępowaniu cywilnym, w razie sporów własnościowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Decyzja niniejsza zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nowym Dworze, Starostwa Powiatowego w Sokółce, Sołtysa wsi Chworościany oraz umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej gminy i powiatu oraz w prasie lokalnej.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku za pośrednictwem Starosty Sokólskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Otrzymują:

Wójt Gminy Nowy Dwór

16-205 Nowy Dwór, ul. Plac Rynkowy 21 – 2 egz.

Sołtys wsi Chworościany

16—205 Nowy Dwór, Chworościany 5– tablica ogłoszeń

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – po prawomocności
a/a

Sprawę prowadzi:   Krystyna Czajkowska

tel. 85 711 08 46

e-mail: krystyna.czajkowska@sokolka-powiat.pl

pokój 68, II piętro godz.:7:30-15:30

Zdjęcia


Tagi:DecyzjaPowiat Sokółskidrogimienie gromadnestarosta sokólskiChworościany

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.